Obsah

Úvodní informace 1
Širší vztahy 2
Vysvětlující mapy 3
Vyhlídka 11
Úřad a Park 16
Sklepní ulička 21
Okolí fary 25
Kolem Daníže 39
Další sklepní uličky 44
Stezka po bunkrech 47
Točna autobusu 51
Další místa 53

Městys Šatov

se nachází v jihomoravském kraji, přibližně 6 km od Znojma. Název Šatov, německy Schattau, je odvozen od manželky krále Vratislava II. z rodu Přemyslovců, jež se jmenovala Svatava (německy Schattau). Když rod Berkův, správce různých úřadů a robotních záležitostí, zakládal poblíž Znojma novou vesnici, pojmenoval ji právě po králově choti. V současné době zde žije přibližně 1100 obyvatel, v obci stojí 425 domů, 401 z nich je trvale osídlených. Šatov je vinařská obec, patří do Znojemské vinařské podoblasti. K obci se vážou vinařské tratě Na vinici, Peklo, U bunkru či Skalky. Sídlí zde firma Znovín Znojmo a.s. Obec je součástí Dobrovolného svazku znojemských vinařských obcí Daníž, jehož je zakládajícím členem.

Historie

První osídlení lokality se díky výhodné poloze a příznivým přírodním podmínkám utvářelo již v pravěku. V době poledové zde vznikala první zemědělská sídliště. Později, v sedmém století, se lokalita stala součástí Sámovy říše. Poprvé se místní název Schatowa objevuje v písemných pramenech kolem roku 1190. První zmínka o obci jako takové se váže k roku 1201. Obec měla obranný charakter díky svému tvaru a poloze. Jednalo se o pevnostní jednotku ve tvaru čtyřhranu se třemi branami: horní, dolní a retzskou. Tyto brány zanikly až roku 1870. Po rozsáhlém požáru bylo městečko tehdejším markrabětem moravským Karlem, budoucím králem Karlem IV. roku 1338 darováno městu Znojmu. Šatov pak byl vyňat ze vší pravomoci markraběcích úředníků a osvobozen od všech daní.

Od 14. století je informací o životě v obci více, existují již zmínky o viničních tratích. Většina dat je uváděna německy, proběhla totiž germanizace lokality. Víme například, že se zde konaly pravidelné každoroční trhy, vždy 4 dny před svátkem Svatého Martina. Od roku 1387 bylo v obci zavedeno právo odúmrtí. To v praxi znamenalo, že si český panovník nárokoval (později ale například i šlechta či vrchnost) nárok na majetek poddaných či leníků, kteří zemřeli bez mužských dědiců. Český panovník Rudolf II. se na území Moravy odúmrtního práva vůči šlechtickým majetkům vzdal v roce 1587. Toutéž listinou bylo stanoveno, aby Šatovští neplatili žádné poplatky z pozůstalosti a Znojemským aby neplatili cla, ať už kupují nebo prodávají. Důležitým milníkem je listina, vydaná králem Vladislavem Jagellonským. Ten roku 1497 povýšil obec na městečko. Šatov tak získal erb a právo pečeti, pořádání pravidelných trhů. Stejně tak Šatov získal možnost zřídit uprostřed městečka pranýř. Od té doby má Šatov ve znaku červenou baštu v bílém poli a nad ní rodný znak pánů z Lichtenburka na Bítově a ve Vranově. 

Roku 1600 se stal majitelem vranovského panství, a tedy i Šatova, nejvyšší moravský komoří Ladislav Berka z Dubé. Ten připojil Šatov k panství jaroslavickému tím, že jej prodal i s panstvím jaroslavickým r. 1609 Volfovi Dětřichovi z Anhaltu. Předtím r. 1601 osvobodil Šatov od veškerých robot, vrchnostenského výčepu piva a vína a uncendorfského práva viničného. Od té doby prý si Šatovští hrdě říkali „Páni ze Šatova“. Všechny nabyté výsady byly pak všemi panovníky až po Marii Terezii Šatovu potvrzovány. Originály těchto výsad, jichž většina je psána česky a jen nepatrný zlomek latinsky nebo německy, jsou uloženy v okresním archivu ve Znojmě. Velká sláva se konala v říjnu r. 1723, kdy na šatovské faře nocoval císař Karel VI. při své zpáteční cestě z Čech do Vídně. Po bitvě u Slavkova byli od r. 1805 v Šatově ubytovaní  Francouzi, táhnoucí z bitvy domů. V revolučním roce 1848 byla také v Šatově zřízena národní garda, jejímž velitelem byl místní lékař. Téhož roku byl také zrušen desátek. Roku 1850 byly konány první obecní volby. Roku 1872 byla dostavěna železniční trať a do Šatova přijela ze Znojma první lokomotiva.

Nejstarší dochovanou stavbou v Šatově kaple Božího hrobu za kostelem. Její jádro je gotické, v suterénu byly objeveny fragmenty ještě starší, románské. Původně pozdně gotický farní kostel sv. Martina byl několikrát přestavován, poprvé v polovině 17. století, věž kostela svou současnou podobu získala roku 1851. Další rozsáhlá úprava objektu proběhla koncem 19. století. Kromě kostela se v obci nacházejí další významné památky, mezi něž patří fara z 18. století, řada soch a pozdně renesanční boží muka. V Šatově stojí 38 budov, které jsou v klasicistním či historizujícím slohu. Unikátní a po architektonické i konstrukční stránce velmi hodnotné jsou pak některé lisovny s vinnými sklepy, které se nalézají za severní záhumení cestou. Historické jádro obce a tzv. sklepní a zimní ulice patří do venkovské památkové zóny, která byla vyhlášena roku 1995. Důležitou roli v obci zastává škola, o níž jsou první zmínky datovány k roku 1586, kdy zde vzniká česká škola. Od třicetileté války do r. 1918 se zde učilo německy. Za 1. republiky existovaly dvě školy – česká a německá.

Zajímavý je také demografický vývoj obce. Dnes zde žije 1 200 trvale hlášených obyvatel. Nejvíce obyvatel měl Šatov v r. 1890, kdy zde bylo dle matričních údajů hlášeno 2 494 usedlíků, žil zde tedy více než dvojnásobný počet obyvatel než dnes. V roce 1910 tvořili 96 % obyvatel moravští Němci. Po skončení 1. světové války bylo obyvatelstvo převážně české. Během 2. světové války byl Šatov součástí Reichsgau Niederdonau, Říšské župy Dolního Podunají. Po skončení konfliktu byl roku 1945 vrácen zpět ČSR a následovalo vystěhování německých Šatováků do Německa. Ze současných obyvatel Šatova je 57,2 % v produktivním věku, přibližně po 21 % je potom dětí a seniorů. Návrh územního plánu předpokládá vzrůst počtu obyvatel na 1500. Z obyvatel v produktivním věku je ekonomicky aktivních 80%, počet pracovních příležitostí v obci je 203. V obci bylo v r. 2000 celkem 425 domů, z toho trvale obydlených 401 (385 rodinných domků a 16 bytových domů). Bytů je celkem 497, tzn. v průměru 2,4 osoby na jeden byt, což je nad průměrem ČR. V roce 2007 se obci vrátil status městyse. 

Analytická mapa

Přes odkaz se můžete podívat na googlemapu, která byla součástí první – analytické fáze vize rozvoje

Širší vztahy

Pro obec Šatov jsou mimo jiné velmi důležité vazby na okolní obce a přírodní prostředí, tedy cesta od Hnanic do Chvalovic. Dálková cesta Znojmo-Retz, ke které chybí dobudovat kousek pěší cesty. Charakteristickou pro tuto oblast je také přítomnost státní hranice. Podél hranice navrhujeme vyznačit hraniční stezku, která povede kolem důležitých vinic (Peklo, Ječmeniště) a v Hnanicích by mohla končit u Šobesu.

Na tyto dálkové pěší trasy je potřeba navázat také systém menších pěších tras v obci. Význaným pro obec je také potok Daníž, který se táhne krajinou stejně podélným způsobem, jakým je orientována obec samotná a dává obci svoji potoční krajinu.

Zeleň

Ačkoliv můžeme pozorovat určité množství zeleně na území Šatova, tato je často historickou zelenou stopou tam, kde se nic nezměnilo, což je dobře. Dnešní doba ssebou ale nese stále větší plochy bez zeleně a to jak v krajině, tak v intravilánu obce.

Navrhujeme doplnit stromořadí kolem cest a především v krajině vytvořit remízky, řady stromů, zelené okraje, shluky, solitéry a rozdělit tak velké plochy pole. Základem je vytvořit kvalitní zelenou síť, ekologickou stabilitu a biologickou diverzitu tak, aby si krajina zachovala a zlepšila svoji odolnost, aby bylo příjemnější v ní chodit a pobývat.

Důležité je také chránit potoční krajinu jaký biokoridor, nestavět více v blízkosti potoka, zachovat rozlivové plochy a udržovat je ve stavu, který umožňuje vodě se vsakovat. Před obcí by také v rozlivových plochách mohla vzniknout nějaké forma suchého poldru.

Systém veřejných prostranství

V rámci úprav veřejných prostranství je vždy potřeba zamýšlet se nad jejich hierarchií a konkrétní úlohou. V rámci Šatova vnímáme tři důležité skupiny veřejných prostranství, na které navazují další menší veřejné plochy, cestičky, propojky, břehy, lávky, uličky a společně tak tvoří systém pro pěší pohyb po obci.

První skupinou prostranství je předprostor kostela s protější zelenou plochou, propojka kolem kostela, prostory rozvalin a proluky vedle fary.

Tento prostor je historicky cenný, nacházíme se v místě, kde kdysi bývala náves. Jen obklopen pro Šatov stěžejními objekty a navzdory tomu, že je dnes přeťat krajskou komunikací, chceme, aby materiálová stopa odkazovala na historický význam místa. Lokalita má velký potenciál pro pořádání kulturních akcí.

Druhá část je prostor u lisu a jeho napojení na potoční krajinu a na druhou stranu do sklepní uličky.

Nacházíme se uvnitř obce, přesto se zde se šatvoskou zástavbou protíná okolní divoká příroda v podobě potoční krajiny a tradice vinařství. Rádi bychom na tomto jedinečném místě ještě více vinařský charakter místa podpořili vytvořením obecní vinice s navazujícím molem pro pořádání akcí, spojených s vínem.

Třetím souborem prostranství jsou prostranství kolem úřadu a nově navrhovaného komunitního centra s nástupem na cyklostezku, předprostor novostavby domova pro seniory a na to navazující park a podiem a nástup do sklepní uličky.

Dnes nesourodé místo v okolí úřadu je pro Šatov zásadní, a to nejen svou vazbou na instituci úřadu. Váže se k němu šatovský park, od kterého dale pokračuje historicky cenná sklepní ulička, vznikají zde pro Šatov dva významné objekty, a to komunitní centrum a domov s pečovatelskou službou. Toto místo vnímáme živé centrum Šatova. Těžištěm prostoru poté park s podiem.

Sklepní uličky a jejich charakter a diferenciace

V Šatově se nacházejí tři sklepní uličky, z nichž každá má trochu jiný charakter, což cíleně vyzdvihujeme a posilujeme.

Zatímco v historické sklepní uličce podporujeme její tradiční charakter a sounáležitost s nejhodnotnější částí obce, Šušlákovu sklepní uličku vnímáme jako křivolaký a úzký průchod s romantickým nádechem jihoevropských přímořských městeček. Třetí sklepní ulička se otevírá se do krajiny a vyzdvihujeme její luční nespoutaný charakter.

Jednotícím prvkem ve všech třech uličkách potom bude mobiliář, a to lavičky, stojany na kola, odpadkové koše, kadibudky, pergoly, ale i osvětlení.

Pěší propojky v obci

Na systém veřejných prostranství navazují pěší propojení v obci, které buď doplňujeme nebo pouze zdůrazňujeme/ upravujeme/ měníme povrch.

Jako zásadní vidíme propojení sklepní uličky se zbytkem obce. Všechy cesty, vedoucí odtud směrem k hlavní silnici, dláždíme kamennou štětovou dlažbou. Vedle stávajících cest doplňujeme na několika místech nové provázání sklepní uličky k hlavní silnici a dále k potoku. V historicky nejcennějším protoru okolo kaple a kostela vytváříme propojku, na kterou dále navazuje “galerijní ulička”. Tato uzounká malebná propojka se svažuje k Daníži, překračuje koryto potoka a rozdrobuje se do travnatého svahu na protějším břehu. U fary směrem k točně volný prostor upravujeme do podoby teras s možností posezení pod stromy. V sousedství bývalé radnice navrhujeme odkoupit pozemek č. P. 15 a vest jím cestu, která by propojila vinice severně od Šatova až k potoku. Na pozemku mezi hlavní silnicí a sklepní uličkou by pak cesta měla character viniční pergoly.

Další nové cesty vznikají směrem od obce do krajiny, převážně se váží k Daníži, ale také k důležitým bodům v okolí. Nové cesty napomáhají fragmentaci krajiny, protože podél cest vysazujeme stromy, které pěším poskytnou v horkých letních dnech tolik potřebný stín.

Hierarchie povrchů cest

Povrchy jsou navrženy dle významu jednotlivých cest a prostorů. Historické a významné cesty jako je horní sklepní ulička, ulice kolem parku a předprostor kostela jsou navrženy z kamenné dlažby. Další prostranství a cesty, které jsou spíše rozvolněnějšího charakteru jsou navrženy ze šatovky. Hlavní krajská silnice musí zůstat v současné úpravě. Idea je v prostoru před kostelem výhledově prosadit pás dláždění, který by historický význam místa vyzdvihl. Pěšina kolem Daníže začíná jako kamenná v místě, kde navazuje na propojku od kostela, dále se kamenná dlažba rozvolňuje a mění se na šlapáky v mlatové cestičce až od půlky cestičky je povrch pouze mlatový.

Bilance parkovacích stání

1) úřad 

dnes je před budovou 10 kolmých stání podél zdi do dvora.

návrh počítá: s kolmými stáními při kulturním domě (7), před komunitním centrem počet stání redukujeme, jelikož prostor má potenciál jako zklidněný pro pěší, přesto zde ponecháváme (3) stání. 

počet stání bezprostředně v okolí úřadu tedy zachováváme, v blízké návaznosti potom nabízíme prostor pro podélná stání u nástupu na cyklostezku (+3)

2) park 

dnes v prostoru parku auta stojí na cestě přetínající prostor zeleně, kde je až (9) šikmých nevyhrazených stání. Dále auta parkují při západním okraji plochy parku, při výjezdu ze sklepní uličky před chalupami, kde se vejde cca. (6) nevyhrazených stání. A dále se auta podélně řadí za sebou při severní hraně plochy parku, kde ale výrazně zužují profil a zhoršují průjezdnost komunikace (na fotkách jsme napočítali maximálně (5) stání, jejich počet je limitován výjezdem ze soukromých pozemků). 

Návrh předpokládá zklidnění a zúžení vnitřní cesty parkem, kde by se stání úplně zrušila ve prospěch pořádání trhů a jiných akcí, do středu parku se počítá s umístěním informačního centra. Naproti tomu doporučujeme směrem do parku rozšířit pomocí gabionů severní komunikaci lemující park, kde by se komfortně poskládalo až (13) podélných stání. Počet stání při západním okraji nijak neupravujeme, ale s ohledem na komfort místních občanů doporučujeme je vyhradit pouze pro rezidenty (6 stání). 

Do budoucna také doporučujeme pro podélná stání přizpůsobit jižní okraj parku, kde je kapacita až (13) stání. V prostoru parku jsme tedy navýšili v návrhu počet stání o (+12 PS)

3) sklepní ulička

Dnes v prostoru sklepní uličky najdeme +-35 parkovacích stání. Auta zde parkují nekoordinovaně, ideální stav by byl do této památkově chráněné lokality auta s výjimkou rezidentů vůbec nepustit, nicméně toto řešení je složité a není součástí vize. Uličku proto upravujeme tak, aby se zde rovnoměrně rozprostřela auta v celé její délce. Stání shlukujeme v menších počtech, cloníme vegetací. 

Od parku po pergolovou propojku vymezujeme (24) stání. Nad prolukou vedle fary vzniká dalších (5) stání pod stromy. Mírně rozšířený profil sklepňačky umožní podélné parkování lokálně i mimo vyhrazená místa. 

Další kapacita stání je poté zezadu nad kaplí (11). Další potenciální prostor, kde by mohla vzniknout v nějaké redukované podobně stání (podélná) je poté pergolová propojka sklepní uličky a hlavní silnice, která by mohla vzniknout po odkupu pozemku v sousedství bývalé radnice – zde je také potenciál pro vznik až (8) PS (+13 PS)

Lávky přes Daníž

Lávky na Daníži vnímáme jako určitý jeho charakterický rys. U některých navrhujeme upravit zábradlí, někde navrhujeme lávky nové pro doplnění pěších propojení v rámci obce. Na navrhovaném meandru Daníže lávky umožní zajímavější procházkovou trasu. U uřádu lávka vytvoří chybějící chodník u stávající hlavní silnice, který zde v rámci pěších vazeb velmi chybí.

Noční mapa

V rámci nočního režimu navrhujeme soustředění na body, které by měly být osvětleny oproti zbytku, obecně to bývají důležité budovy a zajímavá prostranství. Navrhujeme kvalitní architekturní nasvětlení kostela, jako jeho zdůraznění v rámci obce. Dále nasvětlení prostranství kolem úřadu, v parku s podiem a decentně ve sklepních uličkách. Za zvážení by stálo také sjednocení osvětlení v obci.

JEDNOTLIVÁ ŘEŠENÁ MÍSTA

Viniční vyhlídka je situována na křižovatce cest nad úchvatným výhledem.

1) Viniční vyhlídka

Vyhlídka je pojata jako lehká konstrukce z hoblovaných různě velkých dřevěných profilů. Vzhledem mezerám mezi nimi je objekt částečně transparentní a v krajině působí jemně. Toho je docíleno i díky tomu, že je objekt z části porostlý vinnou révou. Ještě více se tak sjednotí se svým okolím.

Orientace objektu v krajině reaguje na okolní výhledy, kromě krásné krajiny při posezení se před námi otevírá panorama nedalekého Šatova se svojí dominantou, kostelní věží. Na vyhlídku navazuje od nově dosázené aleje mlatová pěšinka, dále k vinicím pokračuje dřevěný chodník, zakončený pobytovými dřevěnými schody, zařezávajícími se do terénu.

Vyhlídka je přístupná z viniční stezky. Dovnitř příchozího vtahuje nástupní schodiště, které vede na horní platformu. Kromě toho, že poskytuje nádherný výhled, také zároveň slouží jako občerstvovací stanice pro cyklisty. V přízemí je totiž barové okénko.

Bar je doplněn o výtah, který vínem zásobuje i horní platformu. Výhled si tak můžete vychutnat se sklenkou vína v ruce. Přístup na vyvýšenou platformu je samostatnými schody. Spodní část s provozem je uzavíratelná.

 

Vizualizace vyhlídky zobrazuje variabilní členění fasády. Jižní strana objektu je rozšířena otevřenou pergolou, po které se pne vinná réva.

Lávka vede od viniční vyhlídky směrem k Peklu.

Lávka je ukončena dřevěnými stupni, které se zařezávají do svahu.

Půdorys vyhlídky. V dolní části obrázku přízemí s barem, nad ním vyobrazení patra, vyvýšená plošina, poskytující výhled.

INSPIRACE Variabilní fasádu z hraněného přirozeně stárnoucího řeziva lze otevřít/uzavřít.

INSPIRACE V duchu fasády je variabilní i vnitřní vrstva objektu, včetně baru a sezení.

INSPIRACE Bar ukrytý v sudu se vysouvá s pitím do patra.

INSPIRACE Do parapetů na horní platformě je vtisknuto kovové panorama okolní krajiny.

INSPIRACE Na vyhlídku navazuje lávka, ukončená dřevěnými schody.

INSPIRACE Pro orientační systém používáme přírodní materiály v současné formě.

Vrch Šibeničky – vyhlídkové místo

Na místě historické stavby šibenice navrhujeme vyhlídkový objekt, který je svým tvarem inspirován původní konstrukcí. Jedná se o dva komolé objekty, které se nepravidelně směrem vzhůru zužují. Jsou propojeny cca. ve výšce 2,5 metru subtilní lávkou. Ta nabízí výhled do krajiny a pod sebou zároveň vytváří kryté sezení, jakési “kukátko”.

Zpevněný prostor mezi nástupy do vyhlídky poskytuje prostor pro pořádání různých akcí. Dovedeme si představit, že zde vznikne či se obnoví některá zapomenutá tradice, například omilostnění provinilce, které se k šibenicím vázaly. Místní by v rámci příležitosti oslav do stavby odložili své pomyslné břímě, kdy do dutých konstrukcí věží mohou místní vkládat kameny a konstrukci tak do úrovně lávky vyplnit.

pohled na původní konstrukci

průhled do krajiny pod lávkou

INSPIRACE Variabilní fasádu z hraněného přirozeně stárnoucího řeziva lze otevřít/uzavřít.

Vjezd do centra Šatova na dvou místech zvýrazní viniční brána, která také slouží jako infopanel pro různé akce.

2) Úřad

Okolí úřadu považujeme za jedno z míst, kde je změna prostoru nevyhnutelná. Na tomto relativně malém prostoru se totiž vyskytuje mix různých charakterů. Nachází dominantní a městská budova úřadu, probíhá zde rekonstrukce objektu domova s pečovatelskou službou, která působí až lázeňským dojem, připravuje se zde výstavba komunitního centra venkovského charakteru. Vedle toho jsme v přímém kontaktu s šatovským parkem, kde je potenciál pro kulturní akce a navazující historicky cenná sklepní ulička. Zároveň se zde nastupuje na cyklostezku směr Chvalovice, vedoucí podél potoka a na druhou stranu pokračuje pěší cesta nitrem obce podél Daníže. Kumulace lidí v místě s sebou navíc nese nároky na počet parkovacích stání. V současné době díky těmto všem faktorům místo působí jako území nikoho. Jak se s tím tedy vypořádat? Dali jsme si za úkol dodat místu řád a určit mu priority.

Nepříjemný neohraničený předprostor před úřadem je třeba zjemnit a opticky nasměrovat oko příchozího na lokální hodnoty. Za hodnoty považujeme v první řadě park a přístup k sklepní uličce. Chceme, aby předprostor svým pojetím ladil s dalšími místy v Šatově. Proto jsme se rozhodli více zde zapojit zeleň, myšleno různě velké stromy, travní plochu i bylinné patro do veřejného prostoru. Odtrubňujeme zde potok, který po obou stranách koryta osazujeme stromy s nízkou korunou. Ty vytvářejí přirozenou kulisu ke komunikaci. Strom s velkou korunou vysazujeme před budovu domu s pečovatelskou službou. Jedná se o symetrický objekt a nově umisťovaná lípa, tak bude doplňovat stávající již vzrostlou lípu, která v předprostoru DSP stojí blíže k parku.

Park lemuje kamenná štětová dlažba, vycházející ze sklepní uličky. Dlažbu ukončujeme až v návaznosti na krajskou komunikaci, prochází tedy i před DSP. Instituce úřadu získává reprezentativní dlážděný předprostor, kde je dostatek místa pro informační desky přímo před nárožím s hlavním vstupem. Od nároží oběma směry, tedy k nově vznikajícímu komunitnímu centru i kulturnímu domu, prochází dláždění šatovkou. Důraz na nástup do budovy úřadu je v rámci kladení dlažby, která zde vychází z tvaru nároží, výseče kruhu. Před komunitním centrem, v místě průchodu skrz budovu, navrhujeme dláždění doplnit dřevěnou platformou. Na ni navazuje lávka, kterou překročíte potok a jemnou mlatovou cestičkou pod stromy se můžete vydat podél Daníže na procházku. Dlážděný předprostor kulturního domu ohraničujeme řadou stromů, které jej uzavírají směrem ke krajské komunikaci. Podél krajské komunikace doplňujeme při DSP mostek pro pěší, který umožňuje bezpečný přechod lidí od parku směrem k trafostanici. Zde, v návaznosti na trafostanici, se nachází nástupní místo cyklostezky a zároveň v tomto místě přijíždějící auta do Šatova dostávají informaci o tom, že se nachází v tradiční vinařské obci prostřednictvím viniční brány, kterou v místě trafačky navrhujeme. Viniční brány v obci navrhujeme dvě, přičemž druhá se nachází na druhé straně obce, přes krajskou komunikaci nedaleko točny, kde využíváme stávající trubkovou konstrukci pro popnutí vinnou révou. Tyto brány by zároveň mohly sloužit jako infopanely o aktuálních kulturních akcích v Šatově. Mostek pro pěší mezi rekonstruovaným objektem při parku a nástupním místem na cyklostezku u trafostanice by v ideálním případě přímo navazoval na profil komunikace. Jako alternativní řešení je pak přídavný mostek za stávajícím zábradlím dále od vozovky.

INSPIRACE Obvod parku lemuje kamenná štětová dlažba, vycházející ze sklepní uličky.

INSPIRACE Přírodní materiál se objevuje na šatovských mostech a lávkách.

INSPIRACE viniční brána do Šatova slouží i pro uchycení poutačů k probíhajícím akcím

Materiály a směr dláždění spolu se stromy dodávají místu postrádaný řád.

Mostek propojuje park s nástupním místem cyklostezky. Podél meandrujícího potoka pokračuje procházka směrem do Chvalovic.

Prostor před komunitním centrem doplněujeme terasou. Místo získává díky stromům a odtrubnění potoka intimní charakter.

Stromy pomáhají v orientaci v prostoru. Svými korunami vymezují prostor a navádějí k parku.

Pohled od penzionu Šatovské lípy. Park jako současné centrum Šatova poskytuje prostor pro pořádání trhů či kulturní akce, jejich těžištěm je dřevěné podium.

3) Park – nové centrum

Pod vzrostlými stromy se rozprostírá travnatá plocha, přerušená asfaltovanou komunikací. Těžištěm plochy zůstává podium, jehož soudobá podoba není v dobrém stavu. Podium nahrazujeme proto novou konstrukcí. Od sklepní uličky podium propojujeme pěšinkou, procházející pod dřevěnou subtilní konstrukcí, která je z hraněných dřevěných profilů. Dřevo necháváme přirozeně zestárnout. Součástí koridoru je infostánek.

Cílem úprav bylo plochu parku co nejvíce sjednotit, podélné parkování umisťujeme po obvodu travnaté plochy při severní a jižní straně. Obvodové komunikace okolo parku převádíme do dlážděné podoby. Přebíráme kamenné dláždění ze sklepní uličky. Středovou cestu, která lichoběžník dnes přetíná na dvě samostatné části, rovněž dláždíme, ale prosypáváme mlatem. Upravujeme ji tak do měkčí parkové podoby, aby se sjednotila s jemnou pěšinkou, která v návrhu propojuje proudící návštěvníky ze sklepní uličky směrem k podiu. Vyvýšený okraj zelené plochy při středové cestě pojímáme jako suchou zídku, s několika plochami vymezenými pro posezení.

Kamenné dláždění pokračuje ze sklepní uličky, lemuje obvod parku a vychází až ke krajské komunikaci, kde dává jasný signál příchozímu o významu lokality, do které vstupuje.

Kamenná štětová dlažba lemující park vychází z památkově chránění sklepní uličky, kterou označuje symbol vína v dláždění. Na sklepní uličku směrem k podiu navazuje mlatová pěšina místy krytá pergolami.

INSPIRACE Na sklepní uličku navazuje dřevěný koridor směrem k podiu.

INSPIRACE Dřevěné podium poskytuje prostor pro různé kulturní akce.

INSPIRACE Park vnímáme jako živé centrum, kde si místo najde i houpačka nebo slackline.

INSPIRACE Symbol vína v Dláždění na úvodu sklepních uliček.

INSPIRACE Variabilní stánky trhů z přírodních materiálů.

INSPIRACE lemování mlatové cesty kamenným páskem.

4) Sklepní ulička

Památkově chráněná sklepní ulička je hlavním turistickým cílem v Šatově. To, že se jedná o výjimečné místo, je už patrné v použitém materiálu dláždění, v celém průběhu sklepní uličky probíhá kamenná štětová dlažba. Nástup do sklepní uličky popisujeme změnou materiálu už u hřiště nad autobusovou točnou. Kamenné dláždění dále pokračuje i do parku nad úřadem. Počátek sklepní uličky je vyznačen v dláždění kovovou destičkou ve tvaru vína.

Kamenné dláždění ve sklepní uličce ve směru k parku rozšiřujeme při levé straně až k hranici plotů či fasád. Napravo od zpevněné cesty přechází plné dláždění přes zatravněnou dlažbu stejného charakteru do trávy. Rozšiřujeme tak velmi nenápadně profil cesty tak, aby se zde mohlo parkovat a opticky se jen minimálně pozměnil. Na několika místech vymezujeme stání pro auta v trávě pomocí kamenů větší velikosti, které rozptylujeme v rámci průběhu sklepní uličky tak, aby se auta nekumulovala na jednom místě.

Šatovský mobiliář by měl být jednotný. Ať už co se týká laviček, odpadkových košů, krytí kontejnerových stání, poklopů u studen či osvětlení. V prostoru sklepní uličky na vybavení klademe důraz, aby vše bylo v celkové harmonii. Uličku doplňujeme o pergolu porostlou vinnou révou s možností sezení venku ve stínu a o kadiboudu. Při sezení umisťujeme odpadkový koš. Popelnice na tříděný odpad, které jsou v současné době součástí uličky, kryjeme přístřeškem. Zmíněný mobiliář by měl být vyroben z přirozeně stárnoucího dřeva.

Kromě sezení pod pergolou vytváříme pobytové místo přímo v nikách ve zdi, která sklepní uličku uzavírá. Zeď lemující pozemek fary má dnes zazděné otvory oken. ty znovu otevíráme a využíváme pro sezení a průhledy. Ze sklepní uličky zpřístupňujeme prostor rozvalin v zahradě fary a vymezujeme vstupní místo k faře. Doporučujeme v uličce stávající betonové sloupy veřejného osvětlení nahradit dřevěnými a vedení mezi nimi využít pro zavěšení drobného osvětlení, které by se vinuli uličkou. Osvětlení by se mohlo opakovat i v dalších sklepních uličkách a být jejich společným znakem.

Vstup do uličky z parku je vyznačen symbolem vína, který je začleněný do kamenné štětové dlažby.

Návaznost sklepní uličky k parku doplňuje symbol vína jako značka, vložená do dláždění. Řešená témata jsou vedle parkování též mobiliář a osvětlení.

100%


V jádru Šatova vzniká v okolí lisu obecní vinice.

Úsek sklepní uličky v blízkosti kostela

INSPIRACE zavěšené osvětlení jemně nasvětluje sklepní uličky.

INSPIRACE Symbol vína v Dláždění na úvodu sklepních uliček.

INSPIRACE orientační systém v obci zahrnuje také rozcestníky.

Vazba sklepní uličky na prostor fary a přístup ke kapli a kostelu. Svažitý volný pozemek tvoří terasy s posezením pod stromy.

Přístup do kaple a odhalení zaniklých konstrukcí v jejím předprostoru.

5) Kaple za kostelem

Šatovská kaple je památkově chráněným a zároveň nejstarším dochovaným objektem v obci. Doporučujeme ji zrekonstruovat z dotačních fondů Ministerstva kultury. Bylo by vhodné kapli zpřístupnit alespoň pro pohled skrz mříž při vstupu. Sloužilo by to nejen k prohlídce kaple, ale také k větrání objektu. Bylo by vhodné obnovit vchod po 12 schodech do původního Božího hrobu. Rovněž by se měl v podzemí nacházet Erdstal. Kaple by byla přístupná z návsi a z farní zahrady. Bylo by skvělé propojit ji do sklepní ulice, a pak dále k Malovanému sklepu. Kapli by mohla například otevřít dočasně vždy každou celou hodinu slečna z pojizdného IC, než bude vytvořeno stabilní IC.

Doporučujeme navrátit schody do kruchty i do sklepa. Sklep tedy zpřístupnit a vyčisti, aby se z něj stal výstavní prostor. V podzemí kaple doporučujeme vytvořit moderní vizuální expozici. Projekci průchodů rozsáhlým sklepním labyrintem. Mělo by se jednat o několik spojených projektorů a promítat současně pohyb v těchto labyrintech. To by bylo v jedné části prostoru a druhé části by byly projekce vinařů a jejich práce. Celá tato druhá projekce by byla spojena s nimi, s jejich prací. Jak pracují na vinici, ve sklepě apod. Nemělo by se jednat o reklamní video, ale o umělecké video, ovšem vždy by bylo jasné o jakého vinaře jde. Byly by tam zapojeni všichni vinaři z obce. Včetně Znovínu. Uměleckou metodou by se představila krása podzemí a také um vinařů. Byly by zde k dispozici mapky a telefony na vinaře, kteří prodávají víno a umožňují degustaci. Tyto projekce by byly prolnuty i s krátkodobými výstavami například nějakých umělců, kteří pracují s materiálem, který není příliš náchylný. Tyto projekce by probíhaly i v prostoru spodního patra chlévů fary, kde by bylo možné společně s uměleckým video představeními vinařů také jejich vína ochutnat. Vzniklo by tedy degustační místo, kdy si zvolíte, jaké víno Vám chutná a dostanete do košíku několik lahví a skleniček od různých vinařů a procházíte se areálem fary a kaple a degustujete.

Přístupy ke kapli vedeme kolem kostela, od sklepní uličky i ze zahrad fary.

INSPIRACE Neutěšený stav některých prostor lze proměnit v galerii už nyní.

INSPIRACE Podzemní sklepení jako umělecká expozice

INSPIRACE Různé důstojné formy prezentace archeologických nálezů

Mezi kostelem a farními zahradami kácíme náletovou zeleň, průchod ke kapli dláždíme kamennými šlapáky. Ve zdi okolo zahrady obnovujeme zazděné otvory a vytváříme tak propojení do farních zahrad.

Kaple by mohla sloužit jako komorní výstavní prostor. Její sklepy by se opět propojily v původním rozsahu a mohly by jako celek sloužit pro umělecké projekce spojené s vinařstvím.

Variabilní využití prostoru fary.

6) Fara

Umístění fary koresponduje s hodnotou stavby samotné. Stojí hned vedle kostela a kaple, uzavírá prostor bývalé návsi. Krása vnitřních prostor by si zasloužila provázání s kulturním děním v místě. Interiér fary svým kouzlem získává potenciál pro pořádání výstav výtvarného umění. Výstavy by měly být velmi variabilní a minimálně zasahovat do prostoru jako takového. Doporučujeme upravit dlažbu a doplnit sociální zázemí a osvětlení. Světlo by mohlo podtrhnout tvar klenutí stropu.

V exteriérech nad farou na nádvoří vidíme potenciál pro kulturní akce různého druhu. Bylo by zde skvělé místo pro letní kino či letní divadelní scénu. Vhodné podmínky vytváří svah, který by bylo jednoduše možné proměnit v hlediště, možnost případného promítání na obvodovou zeď fary se pak přímo vybízí. Toto finančně nepříliš nákladné řešení využití místa si určitě získá oblibu u místních i sezónních návštěvníků. Zároveň by zde v areálu mohly za hezkého počasí probíhat venkovní svatební obřady.

Fara historicky uzavírala šatovskou náves. Její předprostor je propojen ke kostelu. Výrazné dláždění odkazuje na význam místa.

Svah nad farou vytváří ideální podmínky pro nejrůznější kulturní akce, ať už promítání či letní divadelní scénu.

Nádvoří fary je úžasný prostor, který by mohl být vyhledávaný i například pro svatební obřady.

Úsek sklepní uličky v blízkosti kostela

Pojízdné infocentrum se pohybuje po Šatově a kromě informací o konaných akcích podává i nápoje.

INSPIRACE Letní scéna v areálu fary.

INSPIRACE fara jako výstavní prostor.

INSPIRACE Areál fary je perfektní pro pořádání svateb.

Rádi bychom zpřístupnili prostor krovu a věže kostela, odkud je nádherný výhled do šatvoské krajiny.

Luční zahrada je trvalková výsadba na principu minimální údržby. S během času se zde mění poměr rostlin. Zahrada si žije vlastním životem.

7) Rozvaliny v okolí fary a kaple a farní zahrada

Prostor částečně zbořených konstrukcí v okolí fary působí surově a přesto velmi křehce. Torza staletých zdí budí silné emoce. Zub času se na nich podepsal a dnes prohrávají bitvu s přírodou, postupně se rozpadají a prorůstají nálety. Rádi bychom konstrukce ve stávající podobě uchovali i pro další generace. K tomu by bylo potřebné zakonzervovat je tak, aby dále nedegradovaly, například zajistit betonem. Jednotlivé prostory rozvalin vnímáme jako rozmanité zahrady. Své místo by zde mohla najít bylinková zahrada klášterního typu, luční divoká, růžová, nebo třeba kontemplační.

 

 

 

 

jednotlivé zahrady mají rozmanitou podobu. Průchody do nich a vzájemně mezi nimi jsou v místech oken či dveří dochovaných konstrukcí. Nádvoří by mohlo sloužit pro různé kulturní akce.

Kovové tenounké treláže uvnitř růžové zahrady, po kterých se růže pnou, jsou tvarovány dle původních linií dnes již neexistujících konstrukcí. Rostliny pomáhají doplit informaci o tom, jak prostor mohl vypadat.

Zahrady mají různé pojetí, jedna z nich by mohla být i kontemplační či zenová.

INSPIRACE Růžová zahrada podporuje vznešenost zborcených konstrukcí

INSPIRACE Divoké luční výsadby s minimální potřebou údržby.

INSPIRACE Vyvýšené záhonky s bylinkami v zahradě klášterního typu

Propojení podél svahu dláždíme kamennou štětovou dlažbou. Nástup mezi jednotlivé terasy je tvořen schody, na něž dále navazují mlatové pěšiny.

8) Svažitý volný pozemek nad návsí

Svah proměňujeme v terasy, zpevněné suchými zídkami. Rozpálený prostor lokálně doplňujeme několika ovocnými stromy s nízkou korunou a pěšinkami s mlatovou úpravou povrchu. Zespoda od návsi prostor uzavíráme dřevěným plotem, který dotváří uliční hranu. tento dřevěný plot dosahuje do výšky říms okolní zástavby, navozuje iluzi stojícího domu. V plotu jsou okénka, poskytující výhledy do krajiny. V horní části při sklepní uličce rozšiřujeme pod stromy prostor pro parkování.

Dřevěná stěna ukončuje volný pozemek v sousedství fary a vytváří v proluce pevnou hranu návsi. Výška konstrukce dosahuje po výšku římsy sousední stavby.

INSPIRACE Sezení uvnitř dřevěné stěny.

INSPIRACE ovocné stromy ve svahu.

INSPIRACE terasy jsou tvořeny suchými zídkami.

Vazba sklepní uličky na prostor fary a přístup ke kapli a kostelu. Svažitý volný pozemek tvoří terasy s posezením pod stromy.

Prostor návsi je odlišen kamenným dlážděním, jemná kamenná linka v místě vstupu do fary prochází i přes krajskou komunikaci.

Prostor návsi je odlišen kamenným dlážděním, jemná kamenná linka v místě vstupu do fary prochází i přes krajskou komunikaci.

9) náves před kostelem 

Historické centrum Šatova dnes přímo pod kostelem přetíná krajská komunikace. V současnosti tedy není možné význam místu v plné míře navrátit. Přesto bychom rádi zdůraznili, že se příchozí či projíždějící návštěvník ocitá v hodnotném prostoru. Předprostoru kostela a fary navrhujeme ucelený povrch z velkoformátové kamenné dlažby, která navazuje na současné řešení přímo před farou. Stávající břízy v budoucnu doporučujeme nahradit například lipami a zcelujeme také výsadbu přímo před kostelem a materiál a charakter plotů, které prostor okolo kostela lemují. Svažitý prostor návsi pod krajskou komunikací doplňujeme sezením na terénních stupních, zapuštěných do svahu. K dochovaným sochám doplňujeme přístupovou pěšinku. Ulici, odbočující z krajské komunikace a lemující prostor návsi, nahrazujeme stávající povrch dláždění, které přechází až přes potok a dále pokračuje dláždění šatovkou paralelně s Danížem směrem k úřadu. Cíp travnaté plochy je od linie vstupu do fary směrem ke kostelu dlážděn. Změna materiálu odkazuje na historický význam místa.

 

 

Součástí tohoto významného prostoru jsou sochy, ke kterým doplňujeme přístup. Upravujeme studnu do podoby sezení.

INSPIRACE Dřevěná stěna uzavírající náves.

INSPIRACE Kamenné šlapáky prorostlé skalničkami v předprostoru fary a kostela

INSPIRACE Kamenné zídky se zařezávají do svažitého terénu

Fara historicky uzavírala šatovskou náves. Její předprostor je propojen ke kostelu. Výrazné dláždění odkazuje na význam místa.

Dřevěná stěna ukončuje volný pozemek v sousedství fary a vytváří v proluce pevnou hranu návsi. Výška konstrukce dosahuje po výšku římsy sousední stavby.

Průhled uličkou ke kostelu. Zeď slouží jako výstavní plocha. Změna povrchu může být součástí další fáze proměny místa.

10 – galerijní ulička

 

Přídomek galerijní jsme romantické propojce kostela k Daníži dali, jelikož energie místa vytváří ideální prostředí například pro venkovní instalace výtvarného umění od lokálních umělců nebo i dětských výtvarných prací. Význam propojky podtrhujeme materiálovým řešením. Dláždíme ji kamennou štětovou dlažbou, která se objevuje na nejhodnotnějších místech obce. Proměna uličky by mohla proběhnout ve dvou fázích. V prvním kole prakticky bez nákladů by se zeď dala využít pro vystavení obrazů, změna materiálu schodů může proběhnout později.

INSPIRACE Ulička může kromě vystavení děl renomovaných výtvarníků prezentovat také školní práce dětí.

INSPIRACE povrch uličky je dlážděn kamennou dlažbou nepravidelného tvaru.

INSPIRACE Suché zídky v travnaté ploše.

Propojení kostela s potokem se drobí na protějším svahu, kde vzniká terénní kamenné sezení s výhledem na šatovské panorama.

Mostek přes Daníž získává nové zábradlí a dláždění kamennou štětovou dlažbou. Cesta podél potoka je v těchto místech zpevněná kvůli vratům do zahrad.

11 – Prostory kolem Daníže

Daníž lemuje historické jádro obce, jemně se jeho koryto kroutí a doprovází ho pěšinka, která poskytuje úžasné výhledy.

V průběhu cesty obcí se charakter cesty podél potoka různí. Pod kostelem vedle Daníže vede zpevněná cesta, která umožňuje přístup k pozemkům. Její povrch upravujeme do zatravněné kamenné štětové dlažby. Ta postupně přechází ve větší zatravněné kamenné šlapáky. V blízkosti lisu vedle koryta doplňujeme dřevěné molo a platformu, která podpoří kulturní akce vázané k lisu. Na několika klíčových místech přes Daníž navrhujeme nový mostek. U stávajících ponechávaných mostů a mostků sjednocujeme jejich vzhled.

Koryto samotné je divoké, zarostlé. jeho živelnost a organičnost chceme ještě více podpořit osázením vlhkomilnými lokálními rostlinami, které by v nepravidelných shlucích kvetly a doplňovaly by tak stávající vegetaci. V Budoucnu bychom rádi zpřístupnili též břeh Daníže směrem ke Hnanicím a umožnili kontinuální procházku podél potoka mezi jednotlivými obcemi.

Zdi, lemující Daníž pod historickým centrem obce, navracíme zazděná vrata. Pouze v návaznosti na galerijní uličku některé výklenky využíváme jako výstavní plochu.

Význam cest poznáme materiálem povrchu. Tradiční šatovka dláždí například i ulici nad Danížem, odkud je krásný výhled na šatovské panorama.

Od lisu směrem k úřadu se cesta podél potoka zjemňuje do mlatové podoby. Koryto samotné zůstává živelné, zarostlé vegetací. Doplňujeme přístup k vodě a vodní rostliny doplňujeme o rozmanité druhy.

Potoční krajinu doplňujeme v blízkosti lisu a obecní vinice o molo, kde by mohly probíhat tradiční akce spojené s vínem.

INSPIRACE Vodní rostliny doplňují diverzitu potoka.

INJSPIRACE Doplnění přístupu k vodě.

INSPIRACE Kamenné šlapáky v trávě lemují některé úseky cesty podél potoka.

Potoční krajinu doplňujeme v blízkosti lisu a obecní vinice o molo, kde by mohly probíhat tradiční akce spojené s vínem.

12)  lis a pergolová propojka sklepní uličky k lisu

Prostor kolem lisu vnímáme jako jeden z nejzásadnějších v obci. K lisu ještě více přimkáváme viniční stodolu i sklepní uličku. Hlavním motivem zde je vinná réva. Přímé okolí lisu upravujeme do podoby obecní vinice, zpřístupňujeme terénními schody platformu u potoka. V sousední parcele vedle bývalé radnice navrhujeme vytvořit viniční propojku ke sklepní uličce. V celé délce od sklepňačky až k bráně na pozemek bychom instalovali pergolu popnutou vinnou révou.

 

 

V jádru Šatova vzniká v okolí lisu obecní vinice.

Odkup pozemkuv sousedství bývalé radnice a vytvoření pergolové propojky.

Sklepní uličky lákají příchozího znakem vepsaným do dláždění. Společný element tvoří jednotné osvětlení a mobiliář.

13) ostatní sklepní uličky

Každá z šatovských sklepních uliček je unikátní. jejich různorodý charakter bychom rádi podtrhli. Zatímco v historické sklepní uličce podporujeme její tradiční charakter a sounáležitost s nejhodnotnější částí obce, Šušlákovu sklepní uličku vnímáme jako semknutý kompaktní koridor. Dláždění šatovkou navazuje oběma směry až k okraji cesty mezi sklepy. Křivolakost a úzký průchod místo činí romantickým s nádechem jihoevropských přímořských městeček, poskytující tolik potřebný stín v létě. Třetí sklepní ulička se vine jako stužka okolo obce a otevírá se do krajiny. I zde pro její povrch volíme šatovku, ale hlavním motivem se stává vegetace. Luční divoká květena postupně přechází do okolí a ještě více podtrhuje svobodomyslnost místa. Přesto mají všechny tři uličky hodně společného. Snažíme se uceleně pracovat s barevností fasád, kdy převažují bílé omítky, v kombinaci s přiznaným zdivem. Opakuje se stejný styl mobiliáře, do všech tří uliček připojujeme lavičky, koše, kadiboudy či stojany na kola. Sklepní uličky zapojujeme do noční mapy Šatova. Světlo je jemné, decentní, napomáhá orientaci příchozímu.

100%


Do sklepní uličky doplňujeme kadiboudy, osvětlení. Parkování kryjeme pergolami.

INSPIRACE Mobiliář sklepní uličky doplňujeme o praktické kadibudky.

INSPIRACE zavěšené osvětlení jemně nasvětluje sklepní uličky.

INSPIRACE Symbol vína v Dláždění na úvodu sklepních uliček.

Chtěli bychom podpořit ráz místa a komorní křivolakou uličku ještě více zúžit pergolami. Na několika místech jsme vymezili prostor, kde by optimálně mohl vniknout další štít sklípku, aby se tradiční prvek vinařství více opakoval.

Třetí přírodní sklepní ulička je doplněna zpevněním cesty šatovkou, kadiboudami, osvětlením. Přilehlé konstrukce by měly být laděny v jednotném šatovském duchu co do barevnosti a materiálů.

Nejen sklepní uličky, ale i vstupy do obce musí více prezentovat její vinařskou tradici.

Sklepní uličky a historické jádro Šatova by měly obsahovat podobné prvky fasád a barevnost.

Prvky z konstrukce bunkrů používáme v rámci naučné stezky. Stylizovaný zaměřovač je instalován na místech, odkud příchozího navádí k dalšímu bunkru.

14) Naučná stezka po bunkrech

Významné množství bunkrů na katastru Šatova si ještě zasluhuje pozornost místních i turistů.

Na jižní hranici Československa vznikala v letech 1935–1938 soustava opevnění, jejíž součástí je i areál československého opevnění a železné opony v Šatově. Ten je svým charakterem a historií unikátní. Skládal se z objektů těžkého opevnění – pěchotních srubů a lehkého opevnění, tzv. řopíků. Některé objekty byly armádou využívány i v poválečném období. Technické muzeum v Brně od roku 2006 provozuje pěchotní srub MJ – S3 Zahrada, kde probíhají pravidelné prohlídky s průvodcem. Srub je uveden do podoby z osmdesátých let. Je vybaven původní výzbrojí a výbavou, kterou zde armáda používala v letech 1960–1999, včetně dvou pevnostních kanónů vz. 44/59.

V Areálu čs. opevnění a železné opony dále můžete vidět řopík vz. 37, protitankové a protipěchotní překážky či závoru Ippen s hraničním sloupem. Instalovány jsou i exponáty dokumentující historii železné opony z let 1948–1989, a to strážní věž bývalé Pohraniční stráže či replika signální stěny a EZOH (elektrické zařízení ochrany hranic). Při speciálních akcích bývá srub oživován vojenskou posádkou v podání členů klubů vojenské historie.

My bychom chtěli naučnou stezku po bunkrech doplnit orientačním systémem, inspirovaným vojenskou technikou. Například instalací hledí, které by mířilo na bunkry mezi sebou a dále na body naučné stezce, kde by byly instalovány předměty, užívané v rámci opevnění či informační panel. Chtěli bychom, aby byla zábavnější pro rodiny, mohl by zde být doplněn například motiv pohraniční kontroly, zdokumentována historie převádění lidí přes hranice za minulého režimu. V rámci naučné stezky po bunkrech pracujeme s barevností šatovského opevnění. Bunkry, které jsou ve vlastnictví obce (nebo i ostatní po domluvě s vlastníky) mohou být využity pro různé kreativní účely jako jsou např. výstavy, ubytování apod.). Systém cest může být napojen také na bunkry na katastrech sousedních obcí, např. v Hnanicích.

INSPIRACE Hledí na naučné stezce.

INSPIRACE Znázornění pohraničních kontrol.

INSPIRACE Autorské pojetí připomínky Železné opony.

Meandry Daníže pomáhají zadržet vodu v krajině. Vzniká tak různorodý charakter krajiny a prostor pro hry.

15) Cyklostezka a potok

Nástupní místo cyklostezky u trafostanice na východ od šatovského úřadu doplňujeme sezením u vody. Zároveň je zde vymezen prostor pro parkování, které cloníme stromy. Odtud cyklostezka pokračuje podél potoka směrem na Chvalovice. Zadržování vody v krajině podporuje pestrost přírody. Vycházeli jsme z historických podkladů a částečně průběhu potoka navracíme jeho přirozenou podobu. Fenomén Daníže a krásná okolní krajina by si zasloužily zároveň zpřístupnění cesty směrem do Hnanic. Naše idea je koryto potoka osázet nejen v úseku uvnitř Šatova, ale zároveň rozmanitou vodní vegetaci doplnit i v místech mimo obec.

V místě, kde je kolem potoka velký prostor, navrhujeme potok zmeandrovat, vytvořit zasakovací plochy, určitou formu potenciálního mokřadu s příslušnou vegetací. Potoku i mokřadním plochám pomůže, když bude veškerá dešťová voda z povrchů sváděna směrem k nim. Přes takto rozvolněný potok by mohly vést dřevěné lávky až do suchých částí zeleně. Předpokládáme také doplnění stromů a drobných prvků mobiliáře – lávky z masivu. Vytváříme nejen rozmanité prostředí pro život zvířat a lokálních druhů rostlin. Na jednom místě se přirozeně objeví vodní vlhkomilné rostliny a živočichové. Koryto potoka na několika místech překračujeme lávkou a doplňujeme zde sezení a herní prvky pro děti.

Tajuplné místo poblíž potoka, kde by mohlo vzniknout přírodní hřiště a ohniště

INSPIRACE Meandry potoka v jeho zarostlé živelné podobě.

INSPIRACE Dětské hřiště poblíž Daníže v přírodním duchu.

INSPIRACE Na některých místech vodu lemují a překračují dřevěné lávky.

INSPIRACE různě vysoký porost umožňuje kreaativní vyžití v místě.

INSPIRACE Potoční krajina po zadržení vody poskytne vhodné prostředí pro nové druhy.

INSPIRACE Potoční krajina po zadržení vody poskytne vhodné prostředí pro nové druhy.

Propojení školního areálu a potoční krajiny podpoří volnočasové aktivity dětí v přírodě.

Půdorys prostoru stávající točny autobusu

16) Točna autobusu

Autobusovou zastávku jsme přemístili k silnici, prostor točny se proměnil v kompaktní zelenou plochu. Navrhujeme zde vysázet ovocné stromy a jejich prostřednictvím vytvořit zelenou kulisu před šatovským panoramatem. Příjezd do Šatova rámuje vinná brána. Podél zdi, která lemuje okraj zelené travnaté plochy,  se vine mlatová pěšina, vedle níž odtrubňujeme koryto potoka. V horkých dnech spolu se stínem pod stromy protékající voda poskytne příjemné zchlazení při čekání na autobus. Místo doplňujeme novým mobiliářem, umisťujeme nový přístřešek, infotabule, na opravené studni vzniká prostor k sezení. Zelenou plochu směrem k ulici lemuje chodník, dlážděný šatovkou, který vytváří bezpečnou cestu pro děti směrem ke hřišti.

Navrhovaná zeleň na místě současné točny

INSPIRACE Odtrubňujeme úsek potoka, který teče pod prostorem bývalé točny. Koryto jemně přechází do zeleně.

INSPIRACE Infotabule přemisťujeme k přístřešku zastávky a stávající nahrazujeme konstrukcí z hoblovaných přirozeně stárnoucích profilů.

INSPIRACE Autobusová zastávka jednoduchého tvaru, z hraněného přirozeně stárnoucího dřeva.

Doplnění hřbitova o mobiliář, řížová mohyla bude památkou na německé občany, opuštěná hrobová místa budou znovu využita.

17) Hřbitov

Šatovský hřbitov bychom rádi doplnili o lavičky, nekolik stromů a osvětlení cesty, která by měla povrch v mlatu. kaple by se mohla využít jako rozlučková místnost a kolumbárium, taktéž zeď hřbitova. Na hřbitově je asi 50 opuštěných hrobových míst po německých občanech. Kříže z těchto míst bychom na památku zemřelých na hřbitově ponechali, ale hroby samotné uvolnili. Jako vhodné místo pro přemístění křížů vnímáme prázdné hrobové místo vedle boční branky na hřbitov, kde by z nich mohl vzniknout pamětní objekt. Mohlo by se jednat o sochařské dílo, které by vzniklo svařením křížů.

Vstup na hřbitov s navrácenou amforou na bránu, čistším umístěním laviček.

Hřbitovní kapličku otevíráme do krovu. Slunce dovnitř vpouštíme také křížkem, který je součástí štítové stěny.

Doplňujeme chodník směrem ke hřbitovu a povrch cest sjednocujeme šatovkou.

INSPIRACE Křížová mohyla jako autorské kovářské dílo na památku opuštěných hrobů zemřelých Němců.

INSPIRACE Kapličku posledního rozloučení otevíráme do krovu a osvětlujeme křížkem ve štítové stěně.

INSPIRACE lavička ze dřeva v jednoduchých liniích, vyrobená z hoblovaného hraněného řeziva

18) Okolí školy a školní zahrada

Školní areál bychom chtěli doplnit o rozmanitější využití pro děti. Zahrada školy musí naplňovat hned několik potřeb dětí, musí poskytovat zábavu – hrací prvky, posezení, stín jak pro sezení, tak pro pohyb. Zároveň ale musí mít plochu volnou, nezastavěnou, využitelnou multifunkčně jako hřiště, na různé hry, případně i shromáždění nebo venkovní vystoupení nebo promítání. Nepůvodní jehličnaté druhy stromů a keřů doporučujeme nahradit listnatými druhy tradičních odrůd. Zahrada ZŠ poskytuje dostatek prostoru pro umístění venkovní učebny, která vnese do učení dětí trochu změny, stejně tak jako skleník a záhonky, které budou děti učit vztahu k půdě a pěstování. Aktivity a prvky umístěné v zahradě nemusejí být excesivní, je ale dobré, pokud jsou variabilně využitelné dětmi různého věku a rozvíjejí jejich pohybové schopnosti a soustředění.

Rádi bychom pozemek zkultivovali také trvalkovými záhony, do jejichž tvorby by se mohly zapojit děti samotné. Jako důležité vidíme propojení k Daníži, k navrhovaným meandrům potoka. Kontejnery v uličce u školy přemisťujeme do přístřešku, který je zakryje a vytvoří clonu proti slunci, aby se v létě nerozehřívaly. Zároveň bychom doporučili jehličnany v uličce nahradit lokálními listnatými stromy. Předprostor školy by mohl být dlážděn šatovkou. Navrhujeme umístit větší solitérní listnatý strom, v jeho stínu potom sedací prvky, ke zvážení je také nějaká zajímavá dřevěná socha.

Ulička u školy je prodloužena až k potoční krajině, v uličce je vymezeno umístění odpadu do krytého přístřešku. Doporučujeme nahradit jehličnany lokálními druhy.

Možné bezbariérové propojení budov v školy.

Propojení školního areálu a potoční krajiny podpoří volnočasové aktivity dětí v přírodě.

INSPIRACE venkovní učebna v zahradě školy.

INSPIRACE herní prvky v zahradě školy.

INSPIRACE Vedení dětí k péči o krajinu.

organizovaně vymezené, ale přesto individuální. Předzahrádky u bytovek sjednotí celek a dodají mu osobnější ráz. Doplněné stromy zamezují pocitu bydlení uprostřed parkoviště.

19) Prostor mezi bytovkami

Rádi bychom, aby předprostor bytovek získal osobitost a obyvatelé se v něm cítili bezpečně, příjemně a brali ho za svůj. Snažíme se i k bytovkám propojit něco z šatovského charakteru, nejsnáze řešitelné to je drobným mobiliářem a prostřednictvím vegetace. Proto sem více zapojujeme zeleň v podobě stromů, lučních výsadeb, pergol a obecně dřeva. Mobiliář v celém šatově v jednotném stylu také podpoří integritu bytovek k zbylé části obce. Ideální bychom viděli stav, kdy se v budoucnu například sjednotí barevnost fasád, materiály balkonů. I zde by se dalo více zapojit vinnou révu v místě vstupů do domů či u parkovacích stání. Předprostory bytovek zjemňujeme předzahradami, které mají definovanou obecnou podobu (trvalkové výsadby, lemováno například travinami), ale každý dům by mohl mít skladbu rostlin trochu jinou, aby zde byla zachována individualita.

Neosobní prostor mezi velkými bytovkami poblíž školy vnímáme jako prostor, kde by mohl vzniknout parčík s hřištěm pro děti. Prostranství sjednocujeme materiálem zpevněných ploch a prostor pro parkování členíme více listnatými stromy, kryjeme pergolami, které auta cloní při výhledu z oken, aby lidé neměli pocit, že žijí na parkovišti. Travní plochu lemují pásy luční vegetace, která na šatovsko přirozeně patří. Uvnitř parčíku doplňujeme altánek.

Celistvý jednotný charakter by měl mít i prostor drobnějších bytovek ve východní části Šatova. I zde prostor působí pustě a nepřívětivě, dojem podporují rozlehlé asfaltové plochy, místy dláždění a nedostatek stromů či čehokoli, co by dodalo místu osobnější charakter. Rozšiřujeme zde počet parkovacích stání, ale ne na úkor zeleně. Tu naopak hojně na místo doplňujeme, i kvůli přehřívání v letním období.

Sjednocení povrchů a materiálů mezi bytovkami. Stromy a předzahrady činí místo příjemnější.

Mezi bytovkami poblíž školy doplňujeme dřevěný mobiliář a listnaté stromy. Předzahrady by zjemnily a zosobnily bezprostřední okolí budov.

INSPIRACE Luční pás podél parkování.

INSPIRACE Dřevěný altán je tvořen hraněným řezivem.

INSPIRACE Přístřešek pro odpad z přirozeně stárnoucího dřeva

Sjednocení materiálu dláždění zceluje a zútulňuje prostor. Dřevěné prvky spolu s popínavými rostlinami by bytovky více integrovaly do šatovské zástavby.

20) Cesta s vyhlídkami na Šatov

Cesta kolem malovaného sklepa sedící nad Šatovem poskytuje příležitost výhledu, procházky, chybí zde stín – stromořadí. Severně od cesty jsou rozprostřena pole velkých ploch bez jakéhokoliv členění a tedy biologické a ekologické rozmanitosti.
Navrhujeme rozdělit pole na menší výseky oddělené remízky a stromořadími,  podél cesty na její severní straně vysadit ovocné stromy (staré odrůdy s informačními cedulemi pro poučení a zaujetí procházejících obyvatel i turistů). Zajímavou intervencí by bylo zorganizovat sázení stromů například s dětmi z obce, které by si například každé vysadilo svůj strom.
V místě, kde stéká voda ze silnice směrem na pole navrhujeme umístit vsakovací rýhu s vhlkomilnou zelení nenáročnou na údržbu. Křižovatce by slušel rozcestník, který by pěšímu ukázal, že zde přechází z obce do krajiny a vysvětlil mu, kam jde, u rozcestníku je vhodné osadit lavičku.
Z této cesty by také bylo výhodné napojit úzké pěší uličky směrem ke sklepní uličce. U malovaného sklepa by mohl vzniknout altán jako jasný bod zastavení na cestě a obdivování jak sklepa, tak krajiny, na kterou je zde výhled, pro tento účel navrhujeme také v kopciosazené sezení z masivu. Toitoi, která nevábně působí na estetiku místa doporučujeme ukrýt do dřevěného přístřešku nebo nahradit suchým wc.

Doplňování stromů podél cest a zpevnění povrchů zpříjemňuje výlety.

Leták s tipy na výlety po nejkrásnějších šatovských místech by měl být graficky pojednán ruku v ruce s infopanely a orientačním systémem.

Pohled na šatovské panorama doplňujeme o sezení ze dřeva.

INSPIRACE Doplnění stolového sezení pod širým nebem uprostřed krajiny.

INSPIRACE Vinná réva poskytuje výletníkům stín a stává se symbolem krajiny.

INSPIRACE Nenápadná forma posezení při cestě.

21) Cesta k nádraží

Podél cesty k nádraží doporučujeme panely nabělit a lokálně nechat porůst popínavými nenáročnými rostlinami. Předpokládáme, že v momentě, kdy bude konstrukce stávajícího plotu v neřešitelném stavu, bude nahrazena například dřevěným laťkovým plotem.

Kristýna Kundrátová

Jiří Rákosník

Ivo Pavlík

Anna Neužilová

Vize rozvoje Šatova

On-line verze:

https://satov.cityupgrade.cz

Vypracovali

Ing. arch. Anna Neužilová
Ing. arch. Kristýna Kundrátová
Ing. arch. Jiří Rákosník
Ing. arch. Ivo Pavlík
Ing. arch. Anna Seimlová

City Upgrade